خانه / آموزش و توانمد سازی

آموزش و توانمد سازی

هداف اصلی فعالیت این کارگروه را میتوان شناسایی توانمندی های موجود در زمینه های فعالیتهای اجتماعی، برنامه ریزی و اجرای طرحهای توانمندسازی استان، نیازسنجی آموزشی و شناسایی فرصتهای آموزش عمومی و تخصصی موضوعی در میان ساکنان استان و … ذکر نمود.

شناسایی شهروندان اثرگذار، محقق، نخبه و فرهیخته در زمینه های مختلف فرهنگی بکارگیری کلیه ظرفیتهای اجتماعی- اقتصادی-فرهنگی و کالبدی استان جهت ساماندهی جامعه هدف کمک برای تحلیل کارشناسی ایده ها و پیشنهادهای شهروندان و انتخاب بهترین ایده ها جهت عملیاتی نمودن.

bigtheme